[Signal processing with Python] Bài 1 (tt): WAV file

Discussion in 'Python' started by Ngô Văn Tuân, May 17, 2019.

 1. Ngô Văn Tuân

  Ngô Văn Tuân Trứng gà

  4. Thực hành:

  Lưu ý: Nếu bạn chưa hiểu được bài giải thì cứ copy vào chạy trước đã, giải thích code sẽ được trình bày ở những bài sau.

  a. Tạo sóng sin với tần số 1000Hz và lưu dưới định dạng wav.

  import numpy as np
  import wave
  import struct
  import matplotlib.pyplot as plt

  # Create sine wave
  sampling_rate = 44100
  frequency = 1000
  num_samples = 88200
  sine_wave = []
  for x in range(num_samples):

  sine_wave.append(np.sin(2 * np.pi * frequency * x * 1/sampling_rate))
  # Save sine wave as Wav file
  amplitude = 8000
  file = "test.wav"
  wav_file=wave.open(file, 'w')
  nframes=num_samples
  comptype="NONE"
  compname="not compressed"
  nchannels=1
  sampwidth=2
  wav_file.setparams((nchannels, sampwidth, int(sampling_rate), nframes, comptype, compname))
  for s in sine_wave:

  wav_file.writeframes(struct.pack('h', int(s*amplitude)))
  wav_file.close()

  # Plot sine wave
  plt.plot(sine_wave[:300])
  plt.show()
  Hãy thay đổi frequency để xem tai bạn có thể nghe được âm thanh có tần số lớn nhất là bao nhiêu[​IMG].
  b. Mở file "cartoon008.wav" và add sine noise vừa tạo vào file âm thanh đó.

  import numpy as np
  import struct
  import wave

  infile = "cartoon008.wav"
  wav_file = wave.open(infile, 'r')
  length = wav_file.getnframes()
  wave_data = wav_file.readframes(length)
  data = list(struct.unpack("<" + str(length) + "h", wave_data))
  wav_file.close()

  num_samples = length
  frequency = 15000
  amplitude = 8000
  sampling_rate = 44100
  for x in range(num_samples):

  noise = np.sin(2 * np.pi * frequency * x/sampling_rate)
  data[x] = data[x] + noise*amplitude
  file = "test.wav"
  wav_file=wave.open(file, 'w')
  nframes=num_samples
  comptype="NONE"
  compname="not compressed"
  nchannels=1
  sampwidth=2
  wav_file.setparams((nchannels, sampwidth, int(sampling_rate), nframes, comptype, compname))
  for s in data:

  wav_file.writeframes(struct.pack('h', int(s)))
  wav_file.close()
  Hãy thay đổi biên độ và tần số của sóng sin để nghe được âm thanh nhiễu nhé[​IMG].
  Hết bài 1.
   
  Last edited: May 17, 2019
Loading...

Share This Page