Search results

  1. M

    Góc chia sẻ tài liệu xe 2 bánh tự cân bằng

    trong cái code MPU6050 á, tại sao cái *dt_update* lại bằng (1.0/FREQ_UPDATE) vậy?
  2. M

    Hướng dẫn đọc dữ liệu từ MPU6050 với Tiva C M4

    i2cBuffer[2] = 3 << 3; // Set Gyro Full Scale Range to +-2000deg/s i2cBuffer[3] = 2 << 3; // Set Accelerometer Full Scale Range to +-8g Anh cho em hỏi về 2 dòng trên, thường là em thấy là muốn đổi bit của thanh ghi là 1<<bit hay 0<<bit. Còn ghi kiểu như anh em chưa gặp. giờ em muốn config...
Top