H
Reaction score
22

Profile posts Latest activity Postings About

  • A Huy e nghe ah Phước nói bên anh làm mạch SEPIC rồi phải k; cho e xin tài liệu mạch SEPIC của nhóm anh tham khảo với .Nhóm e cũng đang làm DTCS về mạch này.
    Thank ah trước.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top