Thắc mắc về code lần 2 ^^

Phạm Minh

Thành Viên PIF
Làm sao để nhấn nút trên kit thì led 1 và led sáng tắt luân phiên vậy :D
 

hoangphuoc

Thành Viên PIF
đọc nút nhấn.
Nếu có nút 1 nhấn nhảy vào 1 vòng while
Trong vòng while cơ bản nhất là bật led - delay - tắt led - delay
Hướng là vậy. Lười ghi code quá :1cool_byebye::1cool_byebye::1cool_byebye:
 

MrChips

Thành Viên PIF
Em có thể tham khảo hai code sau:
Dùng Interrupt:
Code:
/****************************************************************
*
* www.payitforward.edu.vn
*
* Author: Jacob Pham
*
****************************************************************/
#include <msp430g2553.h>
 
/****************************************************************
*        MAIN PROGRAM
****************************************************************/
void main(void)
{
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
  P1SEL = 0x00;        //Disable external crystal
  P1SEL2 = 0x00;
 
  //Config PIN
/****************************** Output ****************************/
  P1DIR = BIT6;        //P1.6 is output
  P1OUT = BIT6;
/****************************** Input ****************************/
  P1DIR &= ~(BIT3);  //P1.0 & P1.3 are input
  P1REN |= BIT3;   //Enable internal resistor on P1.0 & P1.3
  P1OUT |= BIT3;   //Pull-up resistor
/************************Config button****************************/
  P1IES |= BIT3;   //Pos-edge interrupt
    /* Bit = 0: Interrupt on a fall edge of an input signal
    *  Bit = 1: Interrupt on a rise edge of an input signal
    */
  P1IE |= BIT3;    //Enable GPIO interrupt on P1.0 & P1.3
  P1IFG &= ~(BIT3);  //Clear interrupt flag
  _enable_interrupts();   //Enable Global interrupt
 
  while(1)
  {
    //do nothing
  }
}
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void port1_isr(void) // can change name interrupt program
{
  if (P1IFG & BIT3)      //Button 1 is pressed
  {
    __delay_cycles(50000);  //delay 50ms
    if ((P1IN & BIT3) == 0)  //Button is really pressed
    {
      P1OUT ^= BIT6;
    }
    P1IFG &= ~BIT3;      //Clear interrupt flag
  }
}
Dùng cách thông thường như hoangphuoc nói trên:
Code:
/****************************************************************
*
* www.payitforward.edu.vn
*
* Author: Jacob Pham
*
****************************************************************/
#include <msp430g2553.h>
 
/****************************************************************
*        MAIN PROGRAM
****************************************************************/
void main(void)
{
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
  //Config PIN
/****************************** Output ****************************/
  P1DIR = BIT6;        //P1.6 is output
  P1OUT = BIT6;
/****************************** Input ****************************/
  P1DIR &= ~(BIT3);  //P1.0 & P1.3 are input
  P1REN |= BIT3;   //Enable internal resistor on P1.0 & P1.3
  P1OUT |= BIT3;   //Pull-up resistor
  while(1)
  {
    if((P1IN&BIT3) == 0)
    {
      P1OUT ^= BIT6;
    }
  }
}
Hai code sẽ hoạt động như em nói, mà nó cũng có điều khác nhau. Đây là vấn đề đặt ra cho em tìm hiểu? :D
Chúc em may mắn!
 
Top