Báo cáo tài chính

Huy_Nguyen

Cố Vấn CLB
Đây là các báo cáo tài chính, tình hình thu/ chi của CLB NCKH từ tháng 3/2011 trở về sau. Nguyễn Minh Huy chịu trách nhiệm về sự minh xác của các thông tin đã đưa.
 

Huy_Nguyen

Cố Vấn CLB
13/3/2011
Tiền mặt : +725.000đ
Chi làm bảng tin: Bé Quyên : -200.000đ.
Mua thiếc bảng tin: - 48.000đ (0.8*1.2m).
Mua bìa đựng hồ sơ + kẹp bấm lỗ: -73.000đ
Tổng còn: +725.000đ - 200.000đ - 48.000đ - 73.000đ = +404.000đ.
 
Top